νεαρός + θήγειν

Validation

Yes

Word-form

νάρθηξ

Transliteration (Word)

narthēx

English translation (word)

ferule

Transliteration (Etymon)

nearos + thēgein

English translation (etymon)

stimulate young people

Author

Scholia vetera in Euripidem

Source

Idem

Ref.

Schol. vet. in Orestem 1492

Ed.

Schwartz, Scholia in Euripidem, Berlin, 1887 (repr. 1966)

Quotation

Νάρθηξ γοῦν ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ τοὺς νεαροὺς θήγειν, ἤτοι τοὺς νέους παῖδας ἀκονᾶν καὶ παρορμᾶν πρὸς τὰ μαθήματα

Translation (En)

Narthēx "ferule" is etymologized from tous nearous thēgein "to stimulate the young people", id est, to sharpen and encourage the young students to acquire knowledge

Comment

The scholiast explains the name of the ferule, the teacher's instrument, by the metaphor of the sword being sharpened, which is the literal meaning of the verbs, θήγειν and ἀκονᾶν. He thus makes the substantive the univerbation of a verbal phrase, transposed into a VO compound, according to a process common in ancient etymology: the first syllabe of νάρθηξ comes from the noun νεαρός (it implies a formal manipulation, dropping of the [e]), while the second from the verb θήγειν. This is a functional etymology

Parallels

There is no parallel

Modern etymology

Unknown, maybe Pre-Greek (according to Beekes)

Persistence in Modern Greek

The word survives as νάρθηκας, with the meanings: 1. "the introductory hall of an Orthodox church, where those who had not been baptised stood" and 2. "narthex, splint".

Entry By

Margelidon