ἐν + ἄρα + γίγνομαι

Validation

Yes

Word-form

ἐναργές

Transliteration (Word)

enargēs

English translation (word)

visible, clear, manifest

Transliteration (Etymon)

en + ara + gignomai

English translation (etymon)

in + then + become

Author

Scholia vetera in Euripidem

Source

Idem

Ref.

Schol. vet. in Orestem 730

Ed.

Schwartz, Scholia in Euripidem, Berlin, 1887 (repr. 1966)

Quotation

Τὸ σαφῶς καὶ τὸ ἐναργῶς διαφέρουσι κἂν δοκῶσιν εἶναι ταὐτά. ἐναργὲς γὰρ λέγεται ὃ ὀφθαλμοὶ ὁρῶσι, σαφὲς δὲ ὅπερ χεῖρ ἐπαφᾶται. [...] ἐτυμολογεῖται δὲ τὸ σαφές παρὰ τὸ κρατεῖσθαι τῇ σῇ ἁφῇ, τὸ δὲ ἐναργές παρὰ τὴν ἐν πρόθεσιν καὶ τὸν ἄρα συλλογιστικὸν σύνδεσμον καὶ τὸ γίνεσθαι

Translation (En)

Saphōs "clearly" and enargōs "manifestly" differ even if they seem the same. We call enarges "manifests" what the eyes see, and saphes, "clear" what the hand touches. [...] Saphes, "manifest" comes from krateisthai tē sē haphē "prevail by your touch", and enarges from the preposition en "in", the coordinating conjunction ara "then" and from gignesthai "become"

Comment

Because he tries to explain the difference between saphes and enarges as the former from the touch and the latter from the sight, the scholiast uses two fanciful etymologies. Enarges is explained as a compound word from three different elements, a preposition, a coordinating conjunction and a verb, in order to justify all the letters of the word: en-ar-ges

Modern etymology

Possessive compound from ἐν- and *ἄργος (PIE *h2erg-)

Persistence in Modern Greek

The word is still used in Modern Greek for thinking and speech which is very clear and easily accessible/understandable. There also is the word ενάργεια, 'clarity'.

Entry By

Margelidon