βαίνω + αἷμα

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/31/2021 - 14:22

Word-form

βωμός

Transliteration (Word)

bōmos

English translation (word)

raised platform, altar

Transliteration (Etymon)

bainō + haima

English translation (etymon)

to walk + blood

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excepta e codice regio 2610), beta p. 176

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973)

Quotation

Βωμός· διὰ τὸ βαίνειν τὸ αἷμα ἐν αὐτῷ

Translation (En)

Bōmos "altar", because blood (haima) goes (bainei) in it

Comment

This etymology aims at accounting for the specific meaning "altar", which was the usual meaning of βωμός in koine Greek. It keeps from the older etymology the link with βαίνω, but it adds a precision by parsing the word as a compound, which provides a motivation for the second syllable, supposedly that of αἷμα "blood". The altar is thus defined as "in which blood flows", βαίνω being understood here as a cover-term for every motion verb (the fact that αἷμα cannot be the subject of a verb like βαίνω is not taken into account). This definition fits the pagan sacrifice

Parallels

Etym. Parvum, beta 15 (idem); Etym. Gudianum, beta p. 292 (idem); Etym. Magnum, Kallierges p. 217 (Βωμός: Σημαίνει δύο· τέμενος ἱερὸν ὅπου θύουσι τοῖς θεοῖς, παρὰ τὸ βῶ, τὸ βαίνω, ὁ βεβηκὼς καὶ ἱδρυμένος τοῖς θεοῖς πρὸς θυσίαν· ἐπιτίθεται γὰρ τὰ ἱερὰ παρ’ αὐτῷ· ἢ παρὰ τὸ βαίνειν τὸ αἷμα ἐν αὐτῷ. Δηλοῖ δὲ καὶ τὴν βάσιν, ὡς παρὰ Ὁμήρῳ, "Ἅρματα δ’ ἀμβωμοῖσι τίθει." Παρὰ τὸ βῶ, ὅπου τὰ τιθέμενα βέβηκε)

Modern etymology

Βωμός is derived from PIE *gweh2- "to go", found in ἔβην, βῆμα. It goes back to *gwoh2mo- "step" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Βωμός is used in Modern Greek to designate: 1. the 'altar' for sacrifices in ancient cultures, 2. the altar of Christian churches, 3. metaph. the purpose for which any person sacrifices something

Entry By

Le Feuvre