τίθημι

Validation

No

Last modification

Tue, 02/21/2023 - 11:37

Word-form

τάφος

Transliteration (Word)

taphos

English translation (word)

funeral rites

Transliteration (Etymon)

tithēmi

English translation (etymon)

to set

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 22

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, tau, p. 151

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Τάφος· ὅπου τίθεται τὰ λείψανα. παρὰ τὸ θῶ καὶ τιθῶ, παράγωγον θάπτω, ῥηματικὸν ὄνομα θάπτος καὶ πάλιν τροπῇ τοῦ θ εἰς τὸ τ καὶ τοῦ π εἰς τὸ φ καὶ ἀποβολῇ τοῦ τ <τάφος>· περιττὸν γάρ ἐστι τὸ τ ἐν τῷ ῥηματικῷ. οὕτω Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ μονοσυλλάβων ῥημάτων.

Translation (En)

Taphos "grave": where remains lay. From *thō "to set" and tithō are derived thaptō "to bury", a verbal noun thaptos and <taphos> by changing /th/ into /t/ and, conversely, /p/ into /ph/ and dropping the /t/. The /t/ is superfluous in the verbal noun. That is what Philoxenus says in the On monosyllabic verbs.

Other translation(s)

Taphos « sépulture » : là où les restes reposent. Sont dérivés de *thō « placer » et tithō, thaptō « enterrer », le nom déverbal thaptos et <taphos> par changements de /th/ en /t/ et, inversement, de /p/ en /ph/ et par la chute d’un /t/. Le t est superflu dans la forme déverbale. Voilà ce qu’écrit Philoxène dans le Des verbes monosyllabiques.

Comment

Derivational etymology. The relationship between τάφος and θάπτω is correct. The monosyllabic verb assumed to be the etymon of θάπτω is τίθημι (under the form *θῶ) because to bury someone is to lay him in the grave.

Parallels

Herodian, Περὶ παθῶν, Gr. Gr. vol. 3, 2, p. 382 (τάφος: ὁ ἐπὶ τῶν νεκρῶν γίνεται μὲν παρὰ τὸ θάπος μεταβολῇ τοῦ ψιλοῦ εἰς δασὺ καὶ τοῦ δασέος εἰς ψιλόν. γίνεται δὲ παρὰ τὸ θάπτω καὶ ὤφειλεν εἶναι θάπος ὡς κόπτω κόπος, ἀλλ’ ὑπερβιβασμὸς γέγονε καὶ ἐναλλαγὴ στοιχείων Ἰωνική); Schol. Od. γ 309i Pontani(“τάφος” πόθεν γίνεται; παρὰ τὸ “θάπτω” “θάπτος” καὶ “τάφος”, παρὰ τὸ “θῶ” τὸ τίθημι (θήκη γάρ ἐστι τοῦ τεθνεῶτος)); Etym. Gudianum, tau, p. 523 (Τάφος, μνημεῖον, ὅπου ἀποτίθενται τὰ λείψανα, παρὰ τὸ θῶ τιθῶ, παράγωγον θάπτω, ῥηματικὸν ὄνομα θάπτος, τροπῇ τοῦ θ εἰς τ, καὶ τοῦ π εἰς φ, καὶ ἀποβολῇ τοῦ τ· περιττὸν γάρ ἐστι τὸ τ, ἐν τῷ ῥήματι· οὕτω Φιλόξενος ἐν τῷ περὶ μονοσυλλάβων ῥημάτων); Etym. Magnum, Kallierges, p. 748 (Τάφος: [...] Ἢ παρὰ τὸ θῶ· οὗ παράγωγον, θάπτω· καὶ τροπῇ τοῦ θ εἰς τὸ τ καὶ τοῦ π εἰς τὸ φ· περιττὸν γὰρ τὸ τ ἐν τῷ ῥήματι. Ἐτυμολογεῖται δὲ οἱονεὶ φλάθαπός τις ὢν, παρὰ τὸ φλᾶν τοὺς τεθαμμένους· ἢ παρὰ τὸ ἐκεῖσε κεῖσθαι τὸν τεθνεῶτα); Ps.-Zonaras, Lexicon, tau, p. 1711 (Τάφος. ὅπου τίθεται τὰ λείψανα. παρὰ τὸ θῶ καὶ τιθῶ παράγωγον θάπτω. καὶ πάλιν τροπῇ τοῦ θ εἰς τ καὶ τοῦ π εἰς φ τάφος. περιττὸν γὰρ τὸ τ ἐν τῷ ῥήματι)

Modern etymology

Cognate with Arm. damban "tomb", which would imply for Greek *dhm̥bh- (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG still τάφος "tomb"

Entry By

Eva Ferrer