κάρα

Validation

No

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 11:52

Word-form

ἀκρίς

Transliteration (Word)

akris

English translation (word)

grasshopper

Transliteration (Etymon)

kara

English translation (etymon)

head

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 162

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842

Quotation

Ἀκρίς, παρὰ τὸ κάρα, ὑπερβιβασμῷ τοῦ Α, ἄκρα καὶ ἀκρὶς, μείζων γὰρ τούτου τοῦ λοιποῦ μέρους.

Translation (En)

Akris "grasshopper", from kara "head" through metathesis of the [a], kara and akris. Because this part is bigger than the rest 

Comment

Derivational descriptive etymology assuming the grasshopper is the "Head". It relies on a formal characteristic of the animal, its large head

Parallels

Etym. Gudianum, alpha, p. 73 (Ἄκρις· βαρυτόνως τὸ ἀκρωτήριον, παρωνύμως παρὰ τὸ ἄκρα ἄκρις. ὀξυτόνως δὲ τὸ ζῶον, παρὰ τὸ τὰς ἄκρας τῶν ἀσταχύων νέμεσθαι, ἢ παρὰ τὸ τὰ ἄκρα τῶν ἀσταχύων ἐσθίειν, ἢ παρὰ τὸ κάρα κάρις καὶ ἐν ὑπερβιβασμῷ τοῦ α ἀκρίς οἱονεὶ ... μεγάλην κεφαλὴν ἔχουσα); Etym. Gudianum Additamenta, alpha,, p. 73 (παρὰ τὸ ⸤κάρα⸥ ὑπερβι⸢βασμῷ τοῦ α ἄκρα ἀκρίς· μείζων γὰρ ἡ κεφαλὴ τούτου τοῦ λοιποῦ μέρους τοῦ σώματος⸣); Eustathius, Comm. Il. 1, 74 Van der Valk (ἐν οἷς καὶ τὸ κάρα καὶ ἄκρα ταὐτιζόμενα ἐν τῷ κατ’ ἄκρης· ἤδη δὲ καὶ τὸ καρίς ἀκρίς); Etym. Magnum, Kallierges, p. 52 (Ἀκρίς: Ὀξυτόνως τὸ ζῷον. Παρὰ τὸ κάρη καρίς· καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α, ἀκαρίς· καὶ συγκοπῇ ἀκρὶς, ἡ κάραν μὴ ἔχουσα, ἡ μικροκέφαλος. Ἢ παρὰ τὸ μεγάλην κεφαλὴν ἔχειν· διάφορα γὰρ τὰ γένη τῶν ζῴων. Ἢ παρὰ τὴν ἄκραν. Οἱ δὲ, παρὰ τὸ τὰς ἄκρας τῶν ἀσταχύων καὶ τῶν φυτῶν νέμεσθαι); Lexicon αἱμωδεῖν, alpha 99 (ἀκρ̣ί̣ς̣: παρὰ τὸ τὰ ἄκρα τῶν ἀσταχύων ἐσθίειν· ἢ παρὰ τὸ κάρα καρίς καὶ ἐν ὑπερβιβασμῷ τοῦ α ἀκρίς, οἱονεὶ ἡ μεγάλην κεφαλὴν ἔχουσα)

Modern etymology

Derivative of ἄκρος "highest, extreme"

Persistence in Modern Greek

MG still has ακρίδα

Entry By

Le Feuvre