ὄρνυμι

Validation

No

Last modification

Tue, 10/18/2022 - 11:30

Word-form

όργή

Transliteration (Word)

orgē

English translation (word)

anger

Transliteration (Etymon)

ornumi

English translation (etymon)

to incite, to excite

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 284

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, epsilon 183

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

(Lentz) καὶ τὸ ὀργή, παρὰ γὰρ τὸ ὄρω ἐστὶ τὸ σημαῖνον τὸ ὁρμῶ, παρ’ ὃ τὸ ὀρίνω· «τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμός» (Ι 595) «ὄρινε δὲ κῆρ Ὀδυσῆος», ὀρή καὶ ὀργή.

Translation (En)

And orgē "anger", because it comes from *orō, which means "to rush", from which orinō "to stir" : "and his heart was moved" (Il. 9.595), "and he moved Ulysses' heart", *orē and orgē.

Comment

Derivational etymology implying one formal manipulation, the addition of the consonant [g]. The assumed etymon is a ghost form *ὄρω, assumed to be the common etymon of ὄρνυμι, ὀρίνω and ὁρμάω. The thematic *ὄρω is deduced from ὄρνυμι in the customary way, by deletion of -νυμι and its replacement by the thematic ending (Greek grammarians thought the athematic forms were derived from the thematic ones, since they started from the usual forms, which is most of the times thematic). Therefore anger is what moves men and incites them to act. From there arose a secondary etymology directly relating ὀργή and ὁρμή (see Parallels)

Parallels

Porphyry, Quaestionum homericarum liber 1, 83 (ὥστε ἀπόθετος μὲν χόλος μένος καὶ μῆνις, <μῆνις> δὲ τὸ ἀμύνεσθαι ἐπιτηροῦσα κότος· καὶ ὅπως ὁρμὴ ἐπηρμένη μετὰ λύπης ὀρέξεως ἡ ὀργή, καὶ ὅπως κατὰ αὔξησιν τοῦ θυμοῦ γίνεται); Schol. Od. β 315f Pontani (idem); Gregory of Nazianzus, Carmina moralia 816.8 (Ὀργὴν δὲ τὴν ὁρμῶσαν); Etym. Magnum, Kallierges, p. 629 (Ὀργή: Ἀπὸ τοῦ ῥέζω, τὸ πράττω, ὅθεν τὸ ἔοργα γίνεται· ἢ παρὰ τὸ ὀρέγω, τὸ ἐπιθυμῶ, ὀρεγή· καὶ συγκοπῇ, ὀργή. Ἢ παρὰ τὸ εἴργω, εἰργή· καὶ ἀποβολῇ τοῦ ι, καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ο, ὀργὴ, ἡ κωλύουσα ἡμᾶς τὰ δέοντα βουλεύεσθαι. Ἢ παρὰ τὸ ὄρω, τὸ διεγείρω, ὀρὴ καὶ ὀργή)

Modern etymology

Probably cognate with Ved. ūrjā́- "strength". Within Greek, belongs with ὀργάω "to swell" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Yes

Entry By

Le Feuvre