λάλη

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λάλλαι

Transliteration (Word)

lallai

English translation (word)

pebbles

Transliteration (Etymon)

lalē

English translation (etymon)

talk

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fragment 295

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]: 93-387.

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 95

Ed.

W.F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

λάλλαι· αἱ ψῆφοι αἱ παραθαλάσσιαι. ἐκ τοῦ λαλῶ γίνεται ῥηματικὸν ὄνομα λάλη, καὶ πλεονασμῷ τοῦ λ λάλλη. λάλλαι δέ εἰσιν αἱ ψῆφοι αἱ παραθαλάσσιαι, αἱ ὑπὸ τῶν κυμάτων κινούμεναι καὶ ψόφον τινὰ ἀποτελοῦσαι. οὕτως ὁ αὐτὸς ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ.

Translation (En)

Lallai "pebbles": the little stones of the seashore. From the verbe lalō "to talk" is derived the substantive lalē "talk", and, by adjunction of the l, lallē "pebble". Lallai are the little stones of the seashore that are moved by the waves and produce some sound. That is what the same author says in the same book.

Comment

The word that Philoxenus comments here is only attested elsewhere in Theocritus, Idyllia, 22, 39, and in plural form. This etymology is obviously fanciful, but is interesting, because it is based on two wordplays: on the one hand, the phonic proximity between lallai and lalē "talk", supported by the sound of waves on the seashore; on the other, the paronymy between psēphos, "pebble, little stone", and psophos, "sound, noise".

Parallels

Etym. Magnum, Kallierges, p. 555, l. 49 (Λάλλαι: Ἐκ τοῦ λαλῶ γίνεται ῥηματικὸν ὄνομα λάλη, καὶ πλεονασμῷ τοῦ λ, λάλλη. Λάλλαι δέ εἰσιν αἱ ψῆφοι αἱ παραθαλάσσιαι, αἱ ὑπὸ τῶν κυμάτων κινούμεναι καὶ ψόφον τινὰ ἀποτελοῦσαι)

Modern etymology

The derivation from λαλέω is repeated in modern etymological dictionaries but is rather unlikely

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Margelidon