ψύχω

Validation

Yes

Last modification

Sun, 07/04/2021 - 13:11

Word-form

ψυχήν

Transliteration (Word)

psukhē

Transliteration (Etymon)

psukhō

Author

Heraclitus

Century

6 BC

Source

J. Philoponus

Ref.

In Aristotelis libros de anima commentaria vol. 15, p. 92

Ed.

M. Hayduck, Ioannis Philoponi in Aristotelis de anima libros commentaria [Commentaria in Aristotelem Graeca 15. Berlin: Reimer, 1897

Quotation

θάτερον τῶν ἐναντίων τίθεται Ἵππων καὶ Ἡράκλειτος, ὁ μὲν τὸ θερμόν· πῦρ γὰρ τὴν ἀρχὴν εἶναι· ὁ δὲ τὸ ψυχρόν, ὕδωρ τιθέμενος τὴν ἀρχήν. ἑκάτερος οὖν τούτων, φησί, καὶ ἐτυμολογεῖν ἐπιχειρεῖ τὸ τῆς ψυχῆς ὄνομα πρὸς τὴν οἰκείαν δόξαν, ὁ μὲν λέγων διὰ τοῦτο ζῆν λέγεσθαι τὰ ἔμψυχα παρὰ τὸ ζεῖν, τοῦτο δὲ τοῦ θερμοῦ, ὁ δὲ ψυχὴν κεκλῆσθαι ἐκ τοῦ ψυχροῦ, ὅθεν ἔχει τὸ  εἶναι, παρὰ τὸ αἰτίαν ἡμῖν γενέσθαι τῆς διὰ τῆς ἀναπνοῆς ψύξεως

ἀσφαλής + ὄχημα

Validation

No

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 12:52

Word-form

ψυχήν

Transliteration (Word)

psukhē

Transliteration (Etymon)

asphalēs + okhēma

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 141

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

(ψυχήνὄχημά τ’ αὐτὴν ἀσφαλὲς ποιουμένην 

φύσις + ἔχω2

Validation

Yes

Last modification

Sun, 07/04/2021 - 12:19

Word-form

ψυχήν

Transliteration (Word)

psukhē

Transliteration (Etymon)

physics + ekhō2

Author

Plato

Century

4 BC

Source

Idem

Ref.

Cratylus 400b

Ed.

J. Burnet, Platonis opera, Oxford: Clarendon Press, 1900 (repr. 1967)