δέω

Validation

Yes

Word-form

δῆμος

Transliteration (Word)

dēmos

Transliteration (Etymon)

deō

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Peri pathōn, III/2, p. 324

Ed.

A. Lentz, Grammatici graecivol. 3/2, Leipzig 1870

Quotation

ὁ Ἀσκαλωνίτης λέγει τὸ δῆμος τὸ ἐπὶ τοῦ πλήθους παρὰ τὸ δέμας γεγενῆσθαι οἱονεὶ σῶμά τι τυγχάνον ἢ παρὰ τὸν δασμόν. 
δύναιτο δ’ ἄν τις καὶ ἄλλως ἐτυμολογεῖν, εἰ παρὰ τὸ δέω γένοιτο 
δέεμος καὶ ἐν συναλοιφῇ δῆμος, τὸ συνδεδεμένον πλῆθος. τὸ γὰρ ἐναντίον λύη ἀπὸ τῆς διαλύσεως

δέμας

Validation

Yes

Word-form

δῆμος

Transliteration (Word)

dēmos

Transliteration (Etymon)

demas

Author

Ptolemaeus of Ascalon

Century

1 AD

Source

Herodian

Ref.

Peri pathōn, III/2, p. 324

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci vol. 3/2, Leipzig 1870

Quotation

ὁ Ἀσκαλωνίτης λέγει τὸ δῆμος τὸ ἐπὶ τοῦ πλήθους παρὰ τὸ δέμας γεγενῆσθαι οἱονεὶ σῶμά τι τυγχάνον ἢ παρὰ τὸν δασμόν. 
δύναιτο δ’ ἄν τις καὶ ἄλλως ἐτυμολογεῖν, εἰ παρὰ τὸ δέω γένοιτο 
δέεμος καὶ ἐν συναλοιφῇ δῆμος, τὸ συνδεδεμένον πλῆθος. τὸ γὰρ ἐναντίον λύη ἀπὸ τῆς διαλύσεως

δασμός

Validation

Yes

Word-form

δῆμος

Transliteration (Word)

dēmos

Transliteration (Etymon)

dasmos

Author

Ptolemaeus of Ascalon

Century

1 AD

Source

Herodian

Ref.

Peri pathōn, III/2, p. 324

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Quotation

ὁ Ἀσκαλωνίτης λέγει τὸ δῆμος τὸ ἐπὶ τοῦ πλήθους παρὰ τὸ δέμας γεγενῆσθαι οἱονεὶ σῶμά τι τυγχάνον ἢ παρὰ τὸν δασμόν. 
δύναιτο δ’ ἄν τις καὶ ἄλλως ἐτυμολογεῖν, εἰ παρὰ τὸ δέω γένοιτο 
δέεμος καὶ ἐν συναλοιφῇ δῆμος, τὸ συνδεδεμένον πλῆθος. τὸ γὰρ ἐναντίον λύη ἀπὸ τῆς διαλύσεως