ἐνιαύω

Validation

Yes

Word-form

ἐνιαυτός

Transliteration (Word)

eniautos

Transliteration (Etymon)

eniauō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 480

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]:

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, epsilon 40

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

ἐνιαυτός· ... οἱ δὲ παρὰ τὸ ἰαύω, τὸ ἐνδιατρίβω, ὡς λέγει Φιλόξενος, 
καὶ ἐν συνθέσει ἐνιαύω, καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐνιαυτός· ὁ ἐνδιάτριπτος χρόνος. καὶ 
Ὅμηρος (Od. 9.187) "ἔνθα Κύκλωψ ἐνίαυε πελώριος"