οἶμος

Validation

Yes

Word-form

παροιμία

Transliteration (Word)

paroimia

Transliteration (Etymon)

oïmos

Author

Apostolius

Century

15 AD

Source

Id.

Ref.

Proverbs, pref. 4 & 7

Ed.

Corpus Paroemiographorum Graecorum, E.L. Leutsch & F.G. Schneidewin 1839-1851)

Quotation

παροιμία ἐστὶ διήγημα παροδικὸν, ἢ ῥῆμα τετριμμένον ἐν τῇ  χρήσει τῶν γε πολλῶν, ἀπό τε μικρῶν τινῶν καὶ ὀλίγων ἐφ' ὅμοια πλείω καὶ μείζω μεταληφθῆναι δυνάμενον […] ἡ δὲ παροιμία ἐκ τῆς παρὰ προθέσεως καὶ τοῦ οἶμος ἡ ὁδός• παραοιμία καὶ παροιμία• ἤτοι τὸ παροδικὸν τρίμμα τε καὶ διήγημα

ὅμοιος

Validation

Yes

Word-form

παροιμία

Transliteration (Word)

paroimia

Transliteration (Etymon)

omoios

Author

Apostolius

Century

15 AD

Source

Id.

Ref.

Proverbs, pref. 4

Ed.

Corpus Paroemiographorum Graecorum, E.L. Leutsch & F.G. Schneidewin 1839-1851)

Quotation

παροιμία ἐστὶ διήγημα παροδικὸν, ἢ ῥῆμα τετριμμένον ἐν τῇ χρήσει τῶν γε πολλῶν, ἀπό τε μικρῶν τινῶν καὶ ὀλίγων ἐφ' ὅμοια πλείω καὶ μείζω μεταληφθῆναι δυνάμενον.

οἴμη

Validation

Yes

Word-form

παροιμία

Transliteration (Word)

paroimia

Transliteration (Etymon)

oimē

Author

Etymologicum Gudianum

Century

9 AD

Source

Id.

Ref.

O.422.11

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum graecae linguae Gudianum, Leipzig, 1818

Quotation

οἴμη δὲ ἡ ᾠδὴ θηλυκῶς, ἐξ οὗ καὶ παροιμία, διὰ τὸ περὶ τὴν ὁδὸν λαλεῖσθαι.

οἶμος

Validation

Yes

Word-form

παροιμίαν

Transliteration (Word)

paroimia

Transliteration (Etymon)

oïmos

Author

Diogenianus

Century

1/2 AD

Source

quidam

Ref.

On proverbs 1.1-6

Ed.

Corpus Paroemiographorum Graecorum, E.L. Leutsch & F.G. Schneidewin 1839-1851)

Quotation

Τὴν παροιμίαν ὀνομάζεσθαί φασί τινες ἀπὸ τῶν οἴμων· οὕτω δὲ αἱ ὁδοὶ ἐκαλοῦντο. Οἱ δ' ἄνθρωποι, ὅσα κοινωφελῆ εὕρισκον, ταῦτα κατὰ λεωφόρους ὁδοὺς ἀνέγραφον ὑπὲρ τοῦ πλείονας ἐντυγχάνοντας τῆς ὠφελείας μεταλαμβάνειν·