ἐπαίρω

Validation

No

Last modification

Mon, 05/27/2024 - 22:45

Word-form

παρειά

Transliteration (Word)

pareia

Transliteration (Etymon)

epairō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Epimerismi homerici Il. 1.143b2

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

καλλιπάρῃος: ἐκ τοῦ κάλλος καὶ τοῦ παρειά· τοῦτο παρὰ τὸ ἐπαίρω· τὸ ἀνεσταλμένον μέρος τοῦ σώματος.

πέρας

Validation

No

Last modification

Mon, 05/27/2024 - 22:35

Word-form

παρειά

Transliteration (Word)

pareia

Transliteration (Etymon)

peras

Author

Meletius

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

De natura hominis, p. 77

Ed.

J. A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3, Oxford: Oxford University Press, 1836 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

παρειὰ δὲ παρὰ τὸ πεπερατοῦσθαι

παρίημι

Validation

No

Last modification

Mon, 05/27/2024 - 22:55

Word-form

παρειά

Transliteration (Word)

pareia

Transliteration (Etymon)

pariēmi

Author

Meliteniotes

Century

14 AD

Source

Geneva Scholia in Iliadem

Ref.

Geneva Scholia in Iliadem 1.143

Ed.

J. Nicole, Les scolies genevoises de l'Iliade, vol. 2, Geneva: Georg, 1891 (repr. Hildesheim: Olms, 1966)

Quotation

τὸ δὲ παρειά παρὰ τὸ παριέναι τὴν ὠχρίασιν.

παρά

Validation

No

Last modification

Mon, 05/27/2024 - 22:25

Word-form

παρειαί

Transliteration (Word)

pareia

Transliteration (Etymon)

para

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

idem

Ref.

Etymologica nominum 180

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

Πρόσω πρόσωπον, αἱ δὲ παρειαὶ πάρα