ἀφανής

Validation

No

Last modification

Mon, 05/27/2024 - 12:44

Word-form

ἄφνω

Transliteration (Word)

aphnō

Transliteration (Etymon)

aphanēs

Author

Apollonius Dyscolus

Century

2 AD

Source

idem

Ref.

De adverbiis, Gr. Gr. II/1, 1, p. 169

Ed.

R. Schneider, Grammatici Graeci, vol. 2.1, Leipzig: Teubner, 1878 (repr. Hildesheim: Olms, 1965)

Quotation

ἄφνω […] ἔστι μὲν γὰρ αὖ τούτου προκείμενον ὄνομα ἀφανής, καὶ ἔτι τὸ ἀφανῶς, ἡ δὲ συγκοπὴ ἄφνω, πάλιν καὶ τοῦ τόνου εὐλόγως ἀναβιβασθέντος