ἄω1

Validation

No

Last modification

Tue, 05/21/2024 - 11:40

Word-form

αὐλός

Transliteration (Word)

aulos

Transliteration (Etymon)

Author

Herodian?

Century

2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 13

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Αὐλός, παρὰ τὸ αὖσαι καὶ φωνῆσαι· αὖε δ’ Ἄρης. παρὰ τὸ ἄω τὸ πνέω καὶ πλεονασμῷ τοῦ υ.