νῦν + φιλέω

Validation

No

Last modification

Tue, 05/14/2024 - 23:00

Word-form

νυμφίος

Transliteration (Word)

numphios

Transliteration (Etymon)

nun + phileō

Author

Anastasius Sin.

Century

7-8 AD

Source

idem

Ref.

Viae dux 2.8

Ed.

K.-H. Uthemann, Anastasius Sinaïtae viae dux [Corpus Christianorum. Series Graeca 8. Turnhout: Brepols, 1981]

Quotation

Νυμφίοςνῦν φιλῶν νύμφην

νύμφη

Validation

No

Last modification

Tue, 05/14/2024 - 23:10

Word-form

νυμφίος

Transliteration (Word)

numphios

Transliteration (Etymon)

numphē

Author

Aristophanes of Byzantium

Century

2 BC

Reference

fr. 11

Edition

A. Nauck, Aristophanis Byzantii grammatici Alexandrini fragmenta, 2nd edn., Halle: Lippert & Schmid, 1848 (repr. Hildesheim: Olms, 1963)

Source

Eustathius of Thessalonica

Ref.

Comm. Il., vol. 2, p. 351

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, vols. 1-4, Leiden: Brill, 1:1971; 2:1976; 3:1979; 4:1987

Quotation

καὶ ὅτι παρώνυμος τῇ νύμφῃνυμφίος

νῦν + ἀμφιάζω

Validation

No

Last modification

Tue, 05/14/2024 - 22:52

Word-form

νυμφίος

Transliteration (Word)

numphios

Transliteration (Etymon)

nun + amphiazō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Vat. gr. 1456) 150

Ed.

A.M. Micciarelli Collesi, "Nuovi `excerpta' dall' `etimologico' di Orione," Byzantion 40 (1970): 521-542

Quotation

Νυμφίος: διὰ τὸ νῦν ἠμφιᾶσθαι καλῶς