βάλλω

Validation

Yes

Word-form

βλάπτω

Transliteration (Word)

blaptō

Transliteration (Etymon)

ballō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, beta, p. 271

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Βλάβη· παρὰ τὸ βλάπτω· τοῦτο παρὰ τὸ βάλλω βάλπτω καὶ ἐν ὑπερβιβασμῷ βλάπτω καὶ βλάβη

βιβρώσκω

Validation

Yes

Word-form

βλάπτω

Transliteration (Word)

blaptō

Transliteration (Etymon)

bibrōskō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fr. 63

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, beta p. 35

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

βλάπτω· βρῶ ἐστι θέμα ὁμοίως δηλοῦν 
τὸ ἐσθίω, καὶ μεταθέσει τοῦ ρ εἰς λ βλάπτω