ἴς2

Validation

No

Last modification

Fri, 09/15/2023 - 11:20

Word-form

βία

Transliteration (Word)

bia

Transliteration (Etymon)

is

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn (supplementum), Lentz III/2, p. 174

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Theognostus

Ref.

Canones sive De orthographia 629

Ed.

J. A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

οὕτω καὶ ἲς ὄνομα, ἡ δύναμις, καὶ ἲν, ὡς δικατάληκτον, ἴα, καὶ πλεονασμῷ τοῦ <β β>ία· οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῇ καθόλου (NB: Cramer has πλεονασμῷ τοῦ μ μία, corrected into <β β>ία by Lentz)