σπείρω

Validation

No

Last modification

Sun, 08/20/2023 - 12:52

Word-form

πατήρ

Transliteration (Word)

patēr

Transliteration (Etymon)

speirō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Gudianum, pi, p. 455

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Πατὴρ, ἀπὸ τοῦ σπείρω, ὁ παθητικὸς παρακείμενος ἔσπαρμαι· τὸ τρίτον ἔσπαρται, καὶ ἐξ αὐτοῦ σπατὴρ καὶ πατὴρ ἀποβολῇ τοῦ σ. ἢ παρὰ τὸ πα<τ>εῖν ἐν τῇ συνουσίᾳ· ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἀλόγων ζώων. 

πατέω

Validation

No

Last modification

Sun, 08/20/2023 - 11:52

Word-form

πατήρ

Transliteration (Word)

patēr

Transliteration (Etymon)

pateō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, pi, p. 132

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Πατήρ. παρὰ τὸ πατεῖν ἐν τῇ συνουσίᾳ· κυρίως δὲ ἐπὶ τῶν ἀλόγων ζώων.

παῖς + τηρέω

Validation

No

Last modification

Sun, 08/20/2023 - 12:10

Word-form

πατήρ

Transliteration (Word)

patēr

Transliteration (Etymon)

pais + tēreō

Author

Ps-Athanasius

Century

4 AD

Source

idem

Ref.

Liber de definitionibus, MPG 28, p. 536

Ed.

J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus (series Graeca) (MPG) 28, Paris: Migne, 1857-1866

Quotation

Εἴρηται δὲ Πατὴρ, ἢ ὡς τὰ πάντα τηρῶν, ἢ ὡς τοὺς οἰκείους παῖδας τηρῶν καὶ στηρίζων οἷα πατήρ

πᾶς + τηρέω

Validation

No

Last modification

Sun, 08/20/2023 - 12:30

Word-form

πατήρ

Transliteration (Word)

patēr

Transliteration (Etymon)

pās + tēreō

Author

Ps-Athanasius

Century

4 AD

Source

idem

Ref.

Liber de definitionibus, MPG 28, p. 536

Ed.

J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus (series Graeca) (MPG) 28, Paris: Migne, 1857-1866

Quotation

Εἴρηται δὲ Πατὴρ, ἢ ὡς τὰ πάντα τηρῶν, ἢ ὡς τοὺς οἰκείους παῖδας τηρῶν καὶ στηρίζων οἷα πατήρ