ἄω1

Validation

No

Last modification

Sat, 08/19/2023 - 12:00

Word-form

ἀτμός

Transliteration (Word)

atmos

Transliteration (Etymon)

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1361

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Ἀτμός· ἡ ἀναπνοὴ τοῦ θερμοῦ ὕδατος· παρὰ τὸ ἄω, τὸ πνέω, ὁ παρακείμενος ἦσμαι ἀσμός καὶ ἀτμός