δέχομαι

Validation

No

Last modification

Sat, 08/19/2023 - 09:52

Word-form

δάκτυλοι

Transliteration (Word)

daktulos

Transliteration (Etymon)

dekhomai

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, delta, p. 46

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Δάκτυλοι. οἷον δράκτυλοι, ἀπὸ τοῦ δρᾶσαι· ἢ δέκτιλοι τινὲς εἰσὶν, δεκτικοὶ, ὄντες τῶν διδομένων· ἢ δείκτυλοι, ἀπὸ τοῦ δι’ αὐτῶν γίνεσθαι τὴν δεῖξιν.

δείκνυμι

Validation

No

Last modification

Sat, 08/19/2023 - 10:05

Word-form

δάκτυλοι

Transliteration (Word)

daktulos

Transliteration (Etymon)

deiknumi

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, delta, p. 46

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Δάκτυλοι. οἷον δράκτυλοι, ἀπὸ τοῦ δρᾶσαι· ἢ δέκτιλοι τινὲς εἰσὶν, δεκτικοὶ, ὄντες τῶν διδομένων· ἢ δείκτυλοι, ἀπὸ τοῦ δι’ αὐτῶν γίνεσθαι τὴν δεῖξιν.

δράω

Validation

No

Last modification

Sat, 08/19/2023 - 10:15

Word-form

δάκτυλοι

Transliteration (Word)

daktulos

Transliteration (Etymon)

draō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, delta, p. 46

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Δάκτυλοι. οἷον δράκτυλοι, ἀπὸ τοῦ δρᾶσαι· ἢ δέκτιλοι τινὲς εἰσὶν, δεκτικοὶ, ὄντες τῶν διδομένων· ἢ δείκτυλοι, ἀπὸ τοῦ δι’ αὐτῶν γίνεσθαι τὴν δεῖξιν.

δράσσομαι

Validation

No

Last modification

Sat, 08/12/2023 - 09:20

Word-form

δάκτυλος

Transliteration (Word)

daktulos

Transliteration (Etymon)

drassomai

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Darmstadino 2773), delta, p. 613

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

δάκτυλος ἀποβαλῆ τοῦ ρ· δράκτυλος γὰρ ἦν ἀπὸ τοῦ δράσασθαι τὰ διδόμενα, ἢ ὅτι δι’ αὐτοῦ, αἱ δείξεις γίνονται