δαίω1

Validation

No

Last modification

Sat, 08/12/2023 - 15:10

Word-form

αἴθω

Transliteration (Word)

aithō

Transliteration (Etymon)

daiō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 33

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967)

Quotation

Αἴθω: [Τὸ καίω] ἐκ τοῦ δαίω τὸ καίω, ὑπερβιβασμῷ αἴδω, καὶ τροπῇ τοῦ δέλτα εἰς θῆτα, αἴθω.