*δάω

Validation

No

Last modification

Wed, 08/16/2023 - 12:15

Word-form

δαήρ

Transliteration (Word)

daēr

Transliteration (Etymon)

*daō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Prolegomena et scholia in Theodosii Alexandrini Canones isagogicos de flexione nominum p. 298

Ed.

A. Hilgard, Grammatici Graeci, vol. 4.1, Leipzig: Teubner, 1894 (repr. Hildesheim: Olms, 1965)

Quotation

καὶ πάλιν παρὰ τὸ δάω τὸ σημαῖνον τὸ γινώσκω γίνεται δαήρ δαέρος, καὶ πάλιν παρὰ τὸ αἴθω τὸ σημαῖνον τὸ καίω γίνεται αἰθήρ αἰθέρος, οἱονεὶ ὁ καυστικός, καὶ πάλιν παρὰ τὸ ἄω τὸ σημαῖνον τὸ πνέω γίνεται ἀήρ ἀέρος·

δαίω1

Validation

No

Last modification

Wed, 08/16/2023 - 12:35

Word-form

δαήρ

Transliteration (Word)

daēr

Transliteration (Etymon)

daiō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Gudianum, delta, p. 328

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965): 1:1-293; 2:294-580.

Quotation

Δαήρ· παρὰ τὸ δαίω, ὃ σημαίνει τὸ γιγνώσκω, ἀφ’ οὗ τὸ ἐδάην· ὁ ἐν γνώσει τοῖς κατ’ ἐπιγαμ[ε]ίαν οἰκείοις. τινὲς δὲ παρὰ τὸ δαίω, ὃ σημαίνει τὸ καίω, εἴγε τούτοις ἐν τοῖς γάμοις ἔθος ἐστὶ λαμπαδηφορεῖν