δαίω2

Validation

No

Last modification

Wed, 08/16/2023 - 11:52

Word-form

δαιτρός

Transliteration (Word)

daitros

Transliteration (Etymon)

daiō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *467

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, delta, p. 48

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

δαίω γὰρ τὸ μερίζω καὶ κόπτω, ὅθεν καὶ δαιτρὸς ὁ μάγειρος·