δαίω2

Validation

No

Last modification

Fri, 08/11/2023 - 10:52

Word-form

δαῖς

Transliteration (Word)

daïs

Transliteration (Etymon)

daiō

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

idem

Ref.

Lexicon Homericum, p. 56

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin: Reimer, 1833 (repr. Hildesheim: Olms, 1967)

Quotation

δαΐφρων πολεμικός, ἀπὸ τοῦ δαΐζειν, ἀφ’ οὗ καὶ δαῖς ἡ μάχη· “ἐν δαῒ λυγρῇ.”

δαίω1

Validation

No

Last modification

Fri, 08/11/2023 - 11:10

Word-form

δηΐς

Transliteration (Word)

daïs

Transliteration (Etymon)

daiō

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

idem

Ref.

Comm. Il. , vol. 1, p. 112

Ed.

M. Van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis Commentarii in Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, Brill, 1971-1987

Quotation

ὡς παρὰ τὸ δαίω, τὸ καίω, δῆρις ἡ μάχη, ἔτι δὲ καὶ δηΐς