δαίω2

Validation

No

Last modification

Thu, 08/10/2023 - 11:10

Word-form

δαίς

Transliteration (Word)

dais

Transliteration (Etymon)

daiō

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

idem

Ref.

Lexicon Homericum, p. 56

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin: Reimer, 1833 (repr. Hildesheim: Olms, 1967)

Quotation

δαῖεν ἔκαιεν. σημαίνει καὶ τὸ ἐμέριζεν, ἀφ’ οὗ καὶ δαιτρὸς ὁ μάγειρος καὶ δαὶς ἡ εὐωχία, ἐπεὶ μεριστὰ ἦν τὸ παλαιὸν τὰ βρώματα, καὶ δασμὸς ὁ διαμερισμός

δαίω1

Validation

No

Last modification

Thu, 08/10/2023 - 11:52

Word-form

δαίς

Transliteration (Word)

dais

Transliteration (Etymon)

daiō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 251

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967)

Quotation

Δαίς: Παρὰ τὸ δαίω, τὸ μερίζω, ὁ μέλλων, δαίσω· ἀποβολῇ τοῦ ω, δαὶς, ἡ μεριστὴ εὐωχία· τὸ γὰρ παλαιὸν διένεμον τὰς τροφάς. Ἢ παρὰ τὸ δαίω, τὸ καίω· ἐπεὶ διὰ πυρὸς γίνεται πάντοτε. Διὰ τοῦτο τὰ ἄλλα ζῷα ὠμοφάγα καὶ ὠμησταί.