κοινός

Validation

No

Last modification

Thu, 08/10/2023 - 10:30

Word-form

θοίνη

Transliteration (Word)

thoinē

Transliteration (Etymon)

koinos

Author

Hermias

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

In Platonis Phaedrum scholia 2, p. 150

Ed.

C. M. Lucarini and C. Moreschini, Hermias Alexandrinus: In Platonis Phaedrum Scholia[Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana (BT). Berlin: De Gruyter, 2012]

Quotation

‘Ὅταν δὲ δὴ πρὸς δαῖτα καὶ θοίνην’ (Phaedr. 247a). Δαὶς μέν ἐστιν ἡ ἄνωθεν ἐφήκουσα αὐτοῖς τελειότης καὶ ἡ ἐπιβάλλουσα ἑκάστῳ ἀποπλήρωσις κατὰ τὰ οἰκεῖα μέτρα· διὸ καὶ δαὶς ἡ μερὶς καὶ δάσασθαι τὸ μερίσαι. Θοίνη δὲ ἡ κοινὴ καὶ ἀθρόα αὐτῶν ἀπόλαυσις καὶ πλήρωσις τῶν ἀγαθῶν·

θῆσαι

Validation

No

Last modification

Fri, 03/24/2023 - 18:52

Word-form

θοίνη

Transliteration (Word)

thoinē

Transliteration (Etymon)

thēsai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *105

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, theta, p. 73

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Θοίνη· ἡ εὐωχία. παρὰ τὸ θῶ ῥῆμα, ὅ ἐστι τρίτης συζυγίας τῶν περισπωμένων, τὸ τρέφω, ὁ μέλλων θώσω, ῥηματικὸν ὄνομα θώνη καὶ τροπῇ τοῦ ω εἰς τὴν οι δίφθογγον θοίνη, ὡς τὸ ἀγκὼν ἀγκώνη καὶ ἀγκοίνη.