νοέω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/03/2023 - 12:05

Word-form

γιγνώσκω

Transliteration (Word)

gignōskō

Transliteration (Etymon)

noeō

Author

Heraclides

Century

1-2 AD

Reference

fr. 28

Edition

L. Cohn, De Heraclide Milesio grammatico, Berlin: Calvary, 1884

Source

Eustathius of Thessalonica

Ref.

Comm. Il. , vol. 3, p. 862

Ed.

M. Van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis Commentarii in Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, Brill, 1971-1987

Quotation

Ὡς γάρ φησιν Ἡρακλείδης, καθὰ τελῶ τελίσκω ἰακῶς καὶ θορῶ θορίσκω καὶ μολῶ μολίσκω, ἐξ ὧν τὸ θρώσκω, ἔτι δὲ καὶ τὸ βλώσκω, οὕτω καὶ ἐκ τοῦ νοῶ γίνεται νόσκω, καὶ κατὰ συναίρεσιν νώσκω καὶ προσθέσει τοῦ γ Αἰολικῶς γνώσκω. ἐπεὶ καὶ τὸ νοῶ γνοῶ φασιν οἱ Αἰολεῖς. ἔνθεν ἡ στέρησις ἀγνοῶ. ἐκ δὲ τοῦ γνώσκω πάντως κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν τὸ γιγνώσκω