γιγνώσκω

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/03/2023 - 10:00

Word-form

γλῶσσα

Transliteration (Word)

glōssa

Transliteration (Etymon)

gignōskō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, gamma p. 613

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

γλῶσσα, οἷον γνῶσσα· διαγνω‹στ›ικὴ οὖσα τῶν κρυπτῶν ἰδιωμάτων· ἢ κλῶσσά τίς ἐστι· κλωθομένη γὰρ τὴν ἔναρθρον φωνὴν ἀποδίδωσι

κλώθω

Validation

Yes

Word-form

γλῶσσα

Transliteration (Word)

glōssa

Transliteration (Etymon)

klōthō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, gamma p. 613

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

γλῶσσα, οἷον γνῶσσα· διαγνωθικὴ οὖσα τῶν κρυπτῶν ἰδιωμάτων· ἢ κλῶσσά τίς ἐστι· κλωθομένη γὰρ τὴν ἔναρθρον φωνὴν ἀποδίδωσι

νοέω

Validation

Yes

Word-form

γλῶσσα

Transliteration (Word)

glōssa

Transliteration (Etymon)

noeō

Author

Theognostus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Canones sive De orthographia 492

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3, Oxford, 1836

Quotation

Τὸ γλῶσσα γέγονεν οὕτως· ὥσπερ ἀπὸ τοῦ ὀγδοήκοντα, ὀγδώκοντα, κατὰ κρᾶσιν τοῦ ο καὶ η εἰς ω μέγα, οὕτω καὶ παρὰ τὸ νοήσω, νώσω, καὶ ἐκ τούτου νῶσσα, καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ γνῶσσα, καὶ τροπῇ τοῦ ν εἰς λ γλῶσσα