λάτρον

Validation

No

Last modification

Sun, 07/30/2023 - 14:55

Word-form

λάτρις

Transliteration (Word)

latris

Transliteration (Etymon)

latron

Author

Aristophanes Gram.

Century

3-2 BC

Reference

Nomina aetatum, p. 279

Edition

E. Miller, "Opuscules divers," in H. Erbse and K. Latte (eds), Lexica Graeca Minora[Hildesheim: Olms, 1965]

Source

Eustathius of Thessalonica

Ref.

Comm. Il. , vol. 4, p. 535

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

Λάτρις· ὁ ἐπιμίσθιος· τὸν γὰρ μισθὸν λάτρον ἔλεγον· νῦν δὲ καὶ ὁ δοῦλος. 

λα- + τρέω

Validation

No

Last modification

Sun, 07/30/2023 - 15:10

Word-form

λάτρις

Transliteration (Word)

latris

Transliteration (Etymon)

la- + treō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Genuinum, lambda 41

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum [Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. Meddelelser 44.3. Copenhagen: Munksgaard, 1969]

Quotation

Λάτρις: ὁ μισθῷ δουλεύων. λάτρον γὰρ ὁ μισθός. ἢ παρὰ τὸ ΛΑ ἐπιτατικὸν καὶ τὸ τρεῖν, ὅ ἐστιν τὸ φοβεῖσθαι.