σεύω + ὅλος

Validation

No

Last modification

Sun, 07/23/2023 - 10:15

Word-form

σόλον

Transliteration (Word)

solos

Transliteration (Etymon)

seuō + holos

Author

bT Scholion Iliad

Source

idem

Ref.

bT Schol. Il. 23.826c

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1969-1988

Quotation

σόλον: παρὰ τὸ ὅλον σεύεσθαι

σείω

Validation

No

Last modification

Sat, 07/08/2023 - 17:17

Word-form

σόλος

Transliteration (Word)

solos

Transliteration (Etymon)

seiō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 175

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 147

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Σόλος· ὁ δίσκος. παρὰ τὸ σῶ, τὸ ὁρμῶ καὶ κινῶ· ἀπὸ γὰρ τοῦ σῶ τὸ σείω. τοῦ δὲ σῶ ὁ μέλλων σώσω καὶ ῥηματικὸν ὄνομα κατὰ συστολὴν τοῦ ω εἰς ο καὶ πλεονασμῷ τοῦ λ σόλος. <ἢ> παρὰ τὸ ὅλον σεύεσθαι ὡς στρογγύλον. οὕτω Φιλόξενος. [NB: Sturz does not have ἤ, which I added after the Etym. Magnum]