μαίομαι

Validation

No

Last modification

Sat, 07/15/2023 - 15:52

Word-form

μαῖα

Transliteration (Word)

maia

Transliteration (Etymon)

maiomai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *148

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Photius

Ref.

Bibliotheca, codex 279, 531a

Ed.

R. Henry, Photius. Bibliothèque, 8 vols., Paris: Les Belles Lettres, 1959-1977

Quotation

μαίεσθαι δὲ καὶ Ὅμηρος οἶδε τὸ ζητεῖν καὶ μαῖάν φαμεν τὴν ζητοῦσαν ἰατρὸν τὸ κρυπτόμενον.