θοάζω 2

Validation

No

Last modification

Sat, 07/08/2023 - 19:02

Word-form

θοῇ, θοήν, θοόν

Transliteration (Word)

thoos

Transliteration (Etymon)

thoazō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 7

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Lexicon αἱμωδεῖν

Ref.

theta 25

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995]

Quotation

θοῇ· ... σημαίνει δὲ καὶ τὸ ἀσφαλές· „θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἰῆλαι“ (φ 241), ἀντὶ τοῦ ἀσφαλῶς. ἐκ τούτου δὲ τὸ ἑδραῖον καὶ ἐκ τοῦ ἑδραίου τὸ ἰσχυρόν. καὶ „θοὴν δαῖτα“ τὴν ἑδραίαν καὶ ἀκίνητον διὰ τὸ καθέζεσθαι καὶ ταύτης τυγχάνειν· ἔνθεν καὶ τὸ θοάζειν· „τίνας ποθ’ ἕδρας τάσδε μοι θοάζετε“ (Soph. OT 2). οὕτως οὖν καὶ „θοὴν νύκτα“ (cf. Κ 394) τὴν ἑδραίαν, οὐχ ὥς τινες τὴν μέλαιναν, ἀλλὰ τὴν ἀκίνητον, ὅτε ἀκινητεῖται τὰ φῦλα πάντα. ταύτῃ γὰρ καὶ „νὺξ ἀβρότη“ (Ξ 78) εἴρηται κατὰ στέρησιν τοῦ προϊέναι. καὶ τὸ „νυκτὸς ἀμολγῷ“ (Λ 173) οὐχ ὡς ἔνιοι κατ’ ἐκεῖνο τῆς ὥρας, ᾗ ἀμέλγεται τὰ θρέμματα, ἀλλ’ ἀπὸ τοῦ μολῶ ἀμολὸς καὶ ἀμολγός. ὡς ἀπὸ τοῦ θῶ οὖν γέγονε τίθημι· τὸ δὲ τιθέμενον ἀσφαλές. καὶ παρὰ τῷ Ἀντιμάχῳ (fr. 187 Wyss) „Ἄϊδος ἐκπρολιποῦσα θοὸν δόμον“, οὐ τὸν μέλανα, ἀλλὰ τὸν ἀκίνητον.