ψάω

Validation

Yes

Last modification

Wed, 07/05/2023 - 15:42

Word-form

ψώρα

Transliteration (Word)

psōra

Transliteration (Etymon)

psaō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *213

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, psi, p. 167

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ψώρα· παρὰ τὸ ψῶ ὁμοίως, οὗ παράγωγον ψαύω. ἐπειδὴ οἱ τῷ πάθει ἐνεχόμενοι τούτῳ πολλὴν ἔχουσιν ὁρμὴν ἐπὶ τὸ ψᾶν τε καὶ κνήθειν τὰ πεπονθότα αὑτῶν μέρη.