ψάω

Validation

No

Last modification

Tue, 07/04/2023 - 22:29

Word-form

ψύλλα

Transliteration (Word)

psulla

Transliteration (Etymon)

psaō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *212

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Joannes Mauropus

Ref.

Etymologica nominum, 1. 375-376

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

Ἐνάλλεται δὲ ψύλλα ταῖς ψύαις πλέον·

ἢ παρὰ τὸ ψῶ· πᾶν μέρος γὰρ λεπτύνει.