χωρέω

Validation

No

Last modification

Tue, 07/04/2023 - 17:04

Word-form

χειῇ, χειάν

Transliteration (Word)

kheia

Transliteration (Etymon)

khōreō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 202

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Schol. A in Iliadem

Ref.

Il. 22.93

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1969-1988

Quotation

<Ἐπὶ χειῇ>· ὅτι τὴν τῶν ὄφεων κατάδυσιν χειὰν εἴρηκεν, ἀπὸ τοῦ χεῖσθαι, ὅ ἐστι χωρῆσαι· εἰς αὐτὸ γὰρ μόνον μηχανῶνται οἱ ὄφεις εἰς τὸ χωρῆσαι τὸ σῶμα ὥσπερ ἔλυτρον· „οὐδὸς δ’ ἀμφοτέρους ὅδε χείσεται“ (σ 17).