πυθμήν

Validation

No

Last modification

Sat, 05/06/2023 - 11:52

Word-form

πύματος

Transliteration (Word)

pumatos

Transliteration (Etymon)

puthmēn

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, pi, p.131

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Πύματος. ἔλλειψις τοῦ θ. παρὰ τὸ πυθμήν. ὁ πυθμὴν οὖν, πύθματος, καὶ ἀποβολῇ τοῦ θ, πύματος.