ἐκτείνω

Validation

No

Last modification

Wed, 05/03/2023 - 11:20

Word-form

ἀκτῖνες

Transliteration (Word)

aktis

Transliteration (Etymon)

ekteinō

Author

Marcus Aurelius

Century

2 AD

Source

idem

Ref.

Meditations 8.57.1

Ed.

A.S.L. Farquharson, The meditations of the emperor Marcus Aurelius, vol. 1, Oxford: Clarendon Press, 1944 (repr. 1968)

Quotation

ἀκτῖνες γοῦν αἱ αὐγαὶ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἐκτείνεσθαι λέγονται.

ἄγω

Validation

No

Last modification

Wed, 05/03/2023 - 12:05

Word-form

ἀκτίς

Transliteration (Word)

aktis

Transliteration (Etymon)

agō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

De orthographia (epitome), p. 168

Ed.

J. A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

γέγονεν δὲ ἀκτὶς ἀπὸ ἐτυμολογίας ἀπὸ τοῦ ἄγω, ἄξω, ἦχα, ἦγμαι, ἦξαι, ἦκται, ἀκτίς· οἱονεὶ ἡ πανταχοῦ φερομένη· ἡ γὰρ ἀκτὶς τοῦ ἡλίου πανταχοῦ φέρεται· ἢ ἐκ τοῦ ἦκται ἐκτὸς, ἐκ τούτου ἀκτίς.

ἀΐσσω

Validation

No

Last modification

Thu, 10/12/2023 - 12:25

Word-form

ἀκτίς

Transliteration (Word)

aktis

Transliteration (Etymon)

aïssō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 22

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Ἀκτίς, παρὰ τὸ ἀΐσσω, ἀΐξω, ἀκτός. καὶ παρώνυμον ἀκτίς. ἡ ἀΐσσουσα πανταχόθεν