πέτομαι

Validation

No

Last modification

Sat, 04/08/2023 - 19:17

Word-form

πίπτω

Transliteration (Word)

piptō

Transliteration (Etymon)

petomai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *165

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, pi, p. 131

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Πταίω· πέτω καὶ συγκοπῇ πτῶ καὶ διπλασιασμῷ πίπτω· τὰ γὰρ πετόμενα τοῖς πίπτουσιν ἔοικε. πτῶ οὖν καὶ πταίω.