χαλάω

Validation

No

Last modification

Tue, 03/28/2023 - 19:24

Word-form

κόχλος

Transliteration (Word)

kokhlos

Transliteration (Etymon)

khalaō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *123

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 88

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Kόχλος· παρὰ τὸ χαλῶ καὶ συγκοπῇ χλῶ, ὄνομα χλὸς καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν χόχλος· καὶ διὰ τὴν ἐπαλληλίαν τῶν δασέων κόχλος, τὸ κατ’ εἴλησιν χαλώμενον κάτω. ὅθεν καὶ Θουκυδίδης ἐν τῷ δʹ (26, 2) διὰ τοῦ α λέγει κάχλακας. ὡς παρὰ τὸ ἱερὸς γίνεται ἱέραξ καὶ νέος νέαξ, ὡς παρὰ Καλλιμάχῳ (fr. 220 Pf.)· „καὶ τῶν νεήκων εὐθὺς οἱ τομώτατοι“, καὶ μύρμος μύρμαξ, οἷον „αὐτίκα <—> μύρμων πλείονες ἢ ψιάδων“ (Call. fr. 753 Pf.), οὕτως κόχλος κόχλαξ.