βαίνω

Validation

No

Last modification

Wed, 03/15/2023 - 17:21

Word-form

βάπτω

Transliteration (Word)

baptō

Transliteration (Etymon)

bainō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *61

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etymologicum Genuinum

Ref.

beta 36

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Bάπτω· παρὰ τὸ βῶ, τὸ βαίνω, γίνεται βάπτω· <τρόπον γάρ τινα βαίνει κατὰ τοῦ ὑποκειμένου τὸ δευσοποιὸν χρῶμα>.