ἀ- + μᾶζα

Validation

Yes

Word-form

Ἀμαζών

Transliteration (Word)

Amazōn

Transliteration (Etymon)

a- + māza

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum alpha p. 611

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

ἀμαζὼν ἡ μὴ μάζαις χρωμένη· 
ἀλλὰ κρέασιν· ἢ ὅτι τὴν μίαν θηλὴν τὴν δεξιὰν ἐνέκαιον· ἵνα μὴ ἐμποδίζωνται τοξεύουσαι

ἀ- + μαζός

Validation

Yes

Word-form

Ἀμαζών

Transliteration (Word)

Amazōn

Transliteration (Etymon)

a- + mazos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha p. 611

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

ἀμαζὼν ἡ μὴ μάζαις χρωμένη· 
ἀλλὰ κρέασιν· ἢ ὅτι τὴν μίαν θηλὴν τὴν δεξιὰν ἐνέκαιον· ἵνα μὴ ἐμποδίζωνται τοξεύουσαι·

ἀμάω + ζώνη

Validation

Yes

Word-form

Ἀμαζών

Transliteration (Word)

Amazōn

Transliteration (Etymon)

amaō + zōnē

Author

Themistagoras

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 333

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995]: 59-761.

Quotation

Θεμισταγόρας δὲ καὶ ἐν τῇ χρυσῇ βίβλῳ φησὶν (FHG IV, 512, fr. 3) ὅτι "αἱ κατὰ τὴν Ἀλόπην τὴν νῦν καλουμένην Λυκίαν τὴν πρὸς τῇ Ἐφέσῳ γυναῖκες μιᾷ συμβουλῇ τὰ συνήθη ταῖς γυναιξὶν ἔργα ἀπαρνησάμεναι καὶ ζώναις χρησάμεναι καὶ ὁπλισμοῖς τὰ τῶν ἀνδρῶν πάντα ἐπετήδευον. πρὸς δὲ τοῖς ἄλλοις καὶ ἤμων σὺν αὑτῶν ταῖς ζώναις, ὅ ἐστιν ἐθέριζον. διὰ τοῦτο καὶ Ἀμαζόνας κεκλῆσθαι τὰς σὺν ταῖς ζώναις ἀμώσας