ὑποβάλλω

Validation

No

Last modification

Thu, 04/13/2023 - 22:52

Word-form

ὑποβλήδην

Transliteration (Word)

hupoblēdēn

Transliteration (Etymon)

hupoballō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 192

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, upsilon, p. 156

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Ὑποβλήδην· βλῶ ἐστι ῥῆμα, οὗ μέλλων βλήσω, βλῆσις ὄνομα καὶ ἀνάβλησις. ἀπὸ τοῦ βλῶ βλήσω βλήδην ἐπίρρημα καὶ σύνθετον ὑποβλήδην. οὕτω Φιλόξενος.