χάζομαι

Validation

Yes

Last modification

Sun, 07/18/2021 - 21:52

Word-form

κακός

Transliteration (Word)

kakos

Transliteration (Etymon)

khazomai

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 89

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Κακός, ἐπὶ τοῦ πονηροῦ. παρὰ τὸ χάζω τὸ ὑποχωρῶ,
 ἀφ’ οὗ δεῖ χάζεσθαι. 
Κακὸς, ἐπὶ τοῦ δειλοῦ. παρὰ τὸ χάζω χάζομαι. χακὸς 
καὶ κακὸς, κατὰ μετάθεσιν τοῦ χ εἰς κ