ἵστημι

Validation

No

Last modification

Mon, 04/10/2023 - 22:18

Word-form

στεῦται, στεύω, στεύομαι, στεύεται

Transliteration (Word)

steumai

Transliteration (Etymon)

histēmi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 178

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 141

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Στεῦται· ...Φιλόξενος δὲ οὕτω φησίν· ὡς παρὰ τὸ ἀθλῶ ἀθλεύω, οἰνοχοῶ οἰνοχοεύω, λωβῶ λωβεύω, οὕτως καὶ τὸ στῶ στεύω στεύομαι στεύεται στεῦται· ἐπὶ τοῦ ὡρισμένου τῇ ψυχῇ καὶ στάσιν λαμβάνοντος καὶ ὑποθεμένου τι, περὶ οὗ διϊσχυρίζεται εἰπεῖν.