*πάομαι

Validation

No

Last modification

Sat, 04/08/2023 - 19:29

Word-form

πῶϋ

Transliteration (Word)

pōu

Transliteration (Etymon)

*paomai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *166

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Epimerismi Homerici

Ref.

Epimerismi homerici, pi 77

Ed.

A. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν. Berlin – New York, 1995

Quotation

Πῶϋ· σημαίνει τὸ ποίμνιον. γίνεται παρὰ τὸ πῶ, τὸ κτῶμαι· τὰ γὰρ κτήματα ἐπὶ τῶν θρεμμάτων λέγεται.