λῶ

Validation

No

Last modification

Mon, 04/03/2023 - 16:35

Word-form

λιλαιόμενα, λιλαίω

Transliteration (Word)

lilaiomai

Transliteration (Etymon)

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *140

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

D Scholia in Homeri Iliadem

Ref.

Book 15, v. 317

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter

Quotation

Λιλαιόμενα· ... ἔστι λῶ λαίω λιλαίω, ὡς κερῶ κεραίω· „ζωρότερον δὲ κέραιε“ (ι 203).