λίαν + λῶ

Validation

No

Last modification

Sun, 02/11/2024 - 02:30

Word-form

λιλαίω

Transliteration (Word)

lilaiomai

Transliteration (Etymon)

lian + lô

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 92

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Λιαρός. ἀποβολῇ τοῦ χ. χλιαρὸς γάρ. τὰ δὲ χλιαρὰ πρισηνῆ. δύναται δὲ καὶ ἄλλως. λίλω τὸ λίαν θέλω. λῶ γὰρ τὸ θέλω. καὶ λιλῶ λιλαίω. καὶ λιλαίετο παρ’ Ὁμήρῳ. καὶ ὡς μαδῶ μαδαρὸς, πλαδῶ πλαδαρὸς, χαλῶ χαλαρὸς, λιλῶ λιαρὸς, καὶ ἀποβολῇ τοῦ λ, λιαρός. τὰ γὰρ προσηνῆ θέλομεν

λῶ

Validation

No

Last modification

Mon, 04/03/2023 - 16:35

Word-form

λιλαιόμενα, λιλαίω

Transliteration (Word)

lilaiomai

Transliteration (Etymon)

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *140

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

D Scholia in Homeri Iliadem

Ref.

Book 15, v. 317

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter

Quotation

Λιλαιόμενα· ... ἔστι λῶ λαίω λιλαίω, ὡς κερῶ κεραίω· „ζωρότερον δὲ κέραιε“ (ι 203).