βλέπω + φᾶρος

Validation

Yes

Last modification

Tue, 08/24/2021 - 10:20

Word-form

βλέφαρον

Transliteration (Word)

blepharon

Transliteration (Etymon)

blepō + phāros

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, beta, p. 34

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Βλέφαρα, ὅτι τὸ βλέπειν ἐστὶ φάρη. ἢ παρὰ τὸ αἴρεσθαι αὐτὰ ἐν τῷ βλέπειν

βλέπω + αἴρω

Validation

Yes

Last modification

Tue, 08/24/2021 - 10:22

Word-form

βλέφαρον

Transliteration (Word)

blepharon

Transliteration (Etymon)

blepō + airō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, beta p. 34

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Βλέφαρα, ὅτι τὸ βλέπειν ἐστὶ φάρη. ἢ παρὰ τὸ αἴρεσθαι αὐτὰ ἐν τῷ βλέπειν