καλέω

Validation

No

Last modification

Tue, 03/28/2023 - 18:53

Word-form

κολῳός

Transliteration (Word)

kolōios

Transliteration (Etymon)

kaleō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 122

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 85

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Kολῳός· Ὅμηρος (Α 575). παρὰ τὸ κλῶ ῥηματικὸν ὄνομα κλωός, ὡς σῶ σῶος, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ο κολωός, ἀφ’ οὗ γίνεται ῥῆμα κολῳῶ· „Θερσίτης δ’ ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐκολῴα“ (Β 212).