κλάω

Validation

No

Last modification

Mon, 03/27/2023 - 21:45

Word-form

κλίνω

Transliteration (Word)

klinō

Transliteration (Etymon)

klaō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *118

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 86

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Kλίνω· παράγωγόν ἐστι τοῦ κλῶ· ὥσπερ γὰρ κλάσιν λαμβάνει τῆς ὀρθότητος στερισκόμενα τὰ κλινόμενα. †κατ’ ἔνδειαν τοῦ μ, ὡς καλύπτω καλύψω†.