θῆσαι

Validation

No

Last modification

Fri, 03/24/2023 - 19:14

Word-form

θώραξ

Transliteration (Word)

thōrax

Transliteration (Etymon)

thēsai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *106

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, theta, p. 73

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Θώραξ· <παρὰ τὸ θῶ>, ὃ δηλοῖ τὸ εὐωχοῦμαι, ἤτοι ἐν εὐωχίᾳ εἰμί, ἀφ’ οὗ Δωριεῖς θῶσθαι λέγουσι τὸ εὐωχεῖσθαι.